TALINGHAGA NG LUPA

“Ang babaeng mangunguma nagabatas sang kabudlay / Madigamo kon makapauli sa balay / Haluson na makapahuwayhuway / Sa kasamo sang hilikuton ilabi nagid sa mga nanay”

– “Ang Babaeng Mangunguma” ni Mercy Chico, Artista kag Manunulat nga Makibanwahanon (AMBON)

Talinghaga ng Lupa: Mga Tula

Makasaysayan ang librong ito para sa kilusang kababaihang magbubukid sapagkat ito ay simbolo ng pakikipagkaisa ng maraming sektor, alay ng pagkekwento para sa kababaihang magbubukid, at pagbibigay-halaga sa kanilang papel sa lipunan. Hindi matatawaran ang kontribusyon ng mga mga lider at miyembro ng Amihan at ibang organisasyong magsasaka sa kanayunan, mga artista, manunulat, graphic artists, rural women advocates at iba pang nag-ambag at tumugon sa panawagan.

Ang mga tula sa librong ito ay sumasalamin sa kalagayan, paghihikahos at pakikibaka ng masang kababaihang magbubukid sa bansa. Kaya, ito ay situationer sa pamamagitan ng sining na binabalot ang obhetibong kalagayan at suhetibong paglaban ng kababaihang magbubukid.

Reviewed on Rappler: “Poetry is a vital part of the peasant struggle, says Filipina feminist collective”

Cover art by Gerimara Manuel

Publication Date: 2019
Language: Filipino, Hiligaynon, Bisaya, Ilokano
Format: Softbound
Pages: 52
Size: 5.5” x 8.5”

Selling Price: PHP 150. Sales will support the programs of Amihan National Federation of Peasant Women

Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.