MAMUMUO

“Pagmata nako alas-tres sa buntag, magluto pa ko para mabalon sa akong mga anak sa ilang pag-adto sa eskwelahan. Moadto ko sa planta, tulog pa sila. Pag-uli nako sa gabii, tulog na sila, kaya makauli ko alas-diyes o 11 PM na. Pag-abot sa adlaw nga nag-union kami, nagkampuhan kami, gi-disperese kami at pinuntahan kami ng maraming pulis, sundalo, goons at ibang tauhan na manggagawa na hindi namin kasama sa union at sinunog nila ang mga damit namin, bag at iba pa.”

– Julia

MAMUMUO: Mga Akda ng Kababaihang Manggagawa ng NAMASUFA-NAFLU-KMU

Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm-National Federation of Labor Unions-Kilusang Mayo Uno

Noong Disyembre 2018, nagdaos ang Gantala Press ng isang palihan sa pagsulat para sa kababaihan ng unyon na NAMASUFA-NAFLU-KMU. Matapos basahin at talakayin ang ilang tula at sanaysay ukol sa karanasang partikular sa babae at sinulat ng mga babae, hiniling namin sa may 25 kalahok na magsulat tungkol sa sarili nilang karanasan. Ang kababaihan ay may edad na 20 hanggang 60. Marami sa kanila ay ilang dekada nang nagsisilbi sa Sumifru Corp. bilang packer, clusterer, feeder, at iba pa. Ito ang kinalabasan ng workshop.

In December 2018, Gantala Press facilitated a writing workshop for the women union workers of NAMASUFA-NAFLU-KMU. After reading and discussing several poems and essays written by women, we asked the 25 participants to write their own experiences. The women were aged 20 to 60. Many of them had been working at Sumifru Corp. for decades as packers, clusterers, feeders, etc. Mamumuo (Worker) is the product of the workshop.

Mamumuo Front Cover

Publication Date: 2019
Language: Visayan, Filipino
Format: Softbound
Pages: 38
Size: 4.5” x 6”
ISBN: N/A
Download on Payhip: https://payhip.com/b/pK38


Leave a Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.